Användarvillkor

1. Så fungerar tjänsten

1.1 Allmänt

K-utbildning AB, (”KUB”, ”Vi” eller ”Oss”), org.nr, 559403-8787 erbjuder webbkurser med arbetsmiljö som tema. Vår tjänst är att erbjuda kunden/användaren kurser online. På webbplatsen listas de kurser som tjänsten kan användas för. När ett köp har genomförts mailas en bekräftelse med inloggningsuppgifter till användaren.

1.2 Intresseanmälan & utbildningsförfrågan

Samtliga köp genomförs via webbplatsen genom val av den eller de kurser som kunden önskar lära. När köpet genomförts skickas en bekräftelse och ett kvitto ut till den mailadress som angavs vid köpet. K-utbildning AB kommer att spara användaruppgifter för att framgent äga möjligheten att vara behjälpliga vid förlust av utbildningsbevis; önskad ytterligare utbildning etc. Även riktad kommunikation kan förkomma för att informera om relevanta produkter för användaren. Data kan även komma samlas in för analys.

1.3 Innehåll och komponenter i kursen

På webbplatsen presenteras en detaljerad beskrivning av varje kurs för att ge kunden bästa underlag inför beslutet om köp. Vi reserverar oss för de fall då det saknas information om kursen eller då det skett förändringar avseende kursen. Har du frågor kring kurserna eller K-utbildning i övrigt så är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

2. Dina åtaganden

Då du godkänner villkoren innebär det att du accepterar att följa villkoren vid användning av tjänsten. När du har genomfört ett köp skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress du angivit vid köpet innehållandes dina kontakt- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna du lämnat vid köp är korrekta och uppdaterade samt att uppgifterna vidhålls uppdaterade. Inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Kunden ansvarar själv för att tillse att dennes inloggningsuppgifter inte sprids vidare. Du som användare har inte rätt att använda K-utbildning AB varumärken eller firma utöver vad som krävs för fullförandet av de köpta kurserna.

3. Personuppgiftshantering och dataskydd

Personuppgifter behandlas alltid i enlighet med gällande lagstiftning. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (1998:204), även kallad PUL, med Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela Europa och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Hos K-utbildning AB är dina personuppgifter alltid skyddade från tillgång av obehörig. KUB värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av de personuppgifter som vi anförtrotts för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

KUB behandlar personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om KUBs tjänster. Inhämtade personuppgifter behandlas i första hand i syfte att skicka ut inloggningsuppgifter, sända ut kursintyg, diplom, information om utbildningen och för att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för KUBs räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande.

Kunden äger naturligtvis rätt att få information om vilka uppgifter som KUB behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de är felaktiga eller ofullständiga. Kunden kan även begära att kunduppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Användande av tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utbildningsutskick.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår webbplats, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. KUB ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice via epost [email protected].

4. Rätten att bli bortglömd

Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till [email protected]

5. Övrigt

KUB friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för kund eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt.

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte en kunds rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i villkoren.

Dessa villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt.

6. Överlåtelse

KUB förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt villkoren på ett för kunden tillfredsställande sätt.

7. Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan KUB och kund med anledning av dessa villkor eller av annan anledning skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av Uppsala tingsrätt.

Höör den 25 maj 2020

SENAST UPPDATERAD: 11 januari 2023