ADR 1.3 - Farligt gods
Onlineutbildning / Självstudier

ADR 1.3 - Farligt gods

Transport av farligt gods, eller ADR 1.3 som utbildningen ofta benämns som, är en utbildning som riktar sig till alla personer som är del av en transportkedja som arbetar med farligt gods. Enligt det internationella regelverket ADR ska alla personer som hanterar eller transporterar farligt gods vara utbildade inom just detta.

Giltighet
Rek. 2 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
1 395 kr
Lägg till 9 st och spara 1 395 kr

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Ansök stöd hos AFA

Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Kursinnehåll

Utbildningen täcker upp allt som krävs enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och det internationella regelverket ADR. I kapitel 1.3 anges utbildningskraven som ställs på denna typ av utbildning, vilket vi byggt vår utbildning utifrån, men vi har även fördjupat oss ytterligare i områden vi anser vara extra viktiga för att ge er bästa möjliga förutsättningar för att kunna arbeta säkert.

Introduktion till ADR

ADR är en förkortning för Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, vilket översatt betyder europeiskt regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg. Över 50 länder i Europa har ratificerat bestämmelserna och många därtill har antagit delar av ADR-kraven för transport på deras territorium.

Målgrupp

Denna utbildning har en bred målgrupp då det finns många aktörer som är delaktiga i olika skeden för transport av farligt gods. Utbildningen behövs bland annat för:

 • Avsändare
 • Mottagare
 • Transportör
 • Lastare
 • Lossare
 • Fyllare
 • Förpackare
 • Säkerhetsrådgivare
 • Förare i vissa fall

Utbildningskrav enligt ADR-S

I ADR så framgår det i kapitel 1.3 att följande kompetenser och utbildningar krävs innan en person ges ansvar vid transport och hantering av farligt gods:

 • Allmän utbildning: Grundläggande kunskap kring bestämmelserna i ADR
 • Funktionsspecifik utbildning: Djupare kunskap om olika risker, ansvarsområden och skyldigheter för den specifika roll de har.
 • Säkerhetsutbildning: Kunskap kring risker och nödåtgärder vid olyckor och tillbud.

Vår ADR-utbildning uppfyller dessa tre områden. Se listan till höger för mer detaljer kring vilka områden som berörs i utbildningen.

Lagen om transport av farligt gods

Det finns reglerat i svensk lag vilka regler som gäller för transport av farligt gods. Detta specificeras i lagen om transport av farligt gods (2006:263). Syftet med den lagen är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Undantag för förare

Detta är inte en utbildning som ger ett fullständigt förarintyg för förare. För att få köra transporter med farligt gods krävs ADR-intyg, vilket innebär att certifiering måste ske hos Trafikverket. Om transport sker med lättnader enligt reducerad mängd, värdeberäknad mängd eller begränsad mängd är denna utbildning tillräcklig (och ett krav) även för förare.

Onlineutbildning och självstudier

Hela denna utbildning sker i form av en onlineutbildning (e-learning) och som självstudier. Det betyder att direkt efter genomfört köp kan ni vara igång med er utbildning då konton och utbildningar automatiskt skapas upp till er. Ni har dessutom möjligheten att pausa utbildningen och göra den när det passar er bäst. Flexibelt och tidseffektivt.

Utbildningsbevis

Direkt efter godkänd utbildning kommer ett digitalt utbildningsbevis att genereras och skickas ut samt till din mail. Detta digitala utbildningsbevis kommer dessutom hela tiden finnas tillgängligt för nedladdning i vår utbildningsportal. Inom 4-10 dagar kommer det dessutom ha tryckts upp ett fysiskt utbildningbevis som skickas till din dörr.

Frågor & Demo

Finns det några frågor eller funderingar hos dig är du varmt välkommen att ringa oss eller skicka ett mail. Vi har kort svarstid och hjälper dig gärna. Vill du säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet ger vi dig gärna ett kostnadsfritt konto så att du i lugn och ro kan prova på utbildningen och kvalitetssäkra den.

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Introduktion till ADR
Övriga regelverk och författningar
Roller och skyldigheter
Ansvarsområden
Klassificering av gods
Samhantering
Samlastning
Lättnader
Begränsad mängd
Reducerad mängd
Värdeberäknad mängd
Transportskydd
Märkning och etikettering
Transporthandlingar
Skyddsutrustning
Vid olycka eller tillbud
Flera delprov
Slutprov