Nu uppdaterad i enlighet med AFS 2023:3 som träder i kraft 1 januari 2025!
BAS-P & BAS-U utbildning
Onlineutbildning / Självstudier

BAS-P & BAS-U utbildning

Sedan 2009 kräver arbetsmiljölagen att det vid varje byggnads- och anläggningsarbete utses en byggarbetsmiljösamordnare för projektering och planering (BAS-P) samt en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U). Lagen säger även att de personer som verkar i dessa roller ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som uppgiften kräver. Denna utbildning ger dig den kompetens som krävs för att verka som både BAS-P och BAS-U och uppfyller de nya föreskrifterna AFS 2023:3 som träder i kraft 1 januari 2025.

Giltighet
Rek. 5 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
2 395 kr
Lägg till 9 st och spara 2 395 kr
+100 kr

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Ansök stöd hos AFA

Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Målgrupp för BAS-P & BAS-U utbildning

Arbetsmiljöutbildning inom bygg

Denna utbildning riktar sig huvudsakligen till de personer som ska verka som BAS-P eller BAS-U. Utbildningen är även lämplig för alla personer i en arbetsledande roll inom byggindustrin. Kursen ger en helhetsbild av alla aktörers ansvar på en arbetsplats, inklusive byggherrar, arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare.

Nya föreskrifter från och med den 1 januari 2025

Arbetsmiljöverket har omstrukturerat sitt regelverk i ett försök att göra föreskrifterna mer lättförståeliga och tydligare för alla aktörer. En del av utfallet av detta arbete är att 67 föreskrifter reducerats till endast 15 stycken. Samma regler, samma skydd för arbetstagare och samma ansvar för arbetsgivare gäller fortfarande, men hur och var reglerna hittas förändras. Det är numera mycket lättare att leta upp ansvarsområden och regler baserat på den roll du arbetar som.

Även om reglerna i stort inte ändras särskilt mycket är det ett undantag för BAS-P/U, byggherren samt projektörer som får ett utökat arbetsmiljöansvar. Det kommer bland annat ställas högre krav på BAS-P/U och byggherre att i ett tidigare skede påbörja arbetsmiljöarbetet samt högre krav på kontroller och uppföljning.

Utbildningen uppfyller AFS 2023:3

Vi har redan idag uppdaterat vår utbildning för att ligga i framkant och uppfyller kraven för AFS 2023:3. I utbildningen har vi förtydligat vilka regler som är gällande idag, samt vilka som kommer att gälla från och med 1 januari 2025 då de nya föreskrifterna träder i kraft.

Utbildning för BAS-P

Arbetsmiljöfrågor under planerings- och projekteringsfas

Fokus för BAS-P ligger på att samordna arbetsmiljöfrågor under planerings- och projekteringsfasen, arbetet som sker innan en arbetsplats etableras. Det innebär att BAS-P hela tiden ska lyfta frågor som rör arbetsmiljön när arbetsplatsen planeras och arbeta för att minimera riskerna i ett tidigt stadium, det vill säga arbeta förebyggande.

Arbetsmiljöplan, identifiera risker och säkerställa en hög arbetsmiljöstandard

Rollen omfattar att beakta servicemöjligheter och arbetsmiljö för de som kommer arbeta efter det att byggnads- eller anläggningsarbetet är avslutat, vilket brukar kallas bruksskedet. Att planera så att olika entreprenörer som verkar på arbetsplatsen inte skapar risker för varandra är en del av det ansvar som BAS-P har. BAS-P ska identifiera samtliga risker och minimera dessa i en arbetsmiljöplan. En arbetsmiljöplan ska visa på hur arbetsmiljöarbetet ska utföras på platsen.

Arbetsmiljöplanering och projektering

Som deltagare lär du dig att sammanställa och bedöma risker baserade på olika projektörers underlag. Du får de nödvändiga verktygen för att skapa en arbetsmiljöplan, identifiera risker och implementera åtgärder för att säkerställa en hög arbetsmiljöstandard.

Utbildning för BAS-U

Praktisk arbetsmiljöledning

När projektet övergår från projektering och planering till utförande tar BAS-U över efter BAS-P. Kort sagt ansvarar BAS-U för arbetsmiljön i praktiken. BAS-U ska se till att alla på arbetsplatsen följer arbetsmiljöplanen, att samtliga har rätt utbildning för det arbete de utför, att maskiner på arbetsplatsen är besiktigade och har de rätta tillstånden, att arbeten som utförs parallellt samordnas så det inte utgör risker för varandra samt mycket mer.

BAS-U ansvarar dessutom för att hålla arbetsmiljöplanen uppdaterad och aktuell, när ändringar skett eller om nya risker har identifierats på arbetsplatsen. Denna utbildning ger dig de kunskaper som krävs för att verka som BAS-U.

Övriga roller

I kursen behandlas även övriga rollers ansvar som byggherre, arbetsgivare, skyddsombud, skyddskommitté samt arbetstagarnas ansvar. Vi skapar oss en helhetsbild över vem som har ansvar i vilka situationer och vad som är viktigt att tänka på för varje roll.

Arbetsmiljöutbildning inom bygg

I grund och botten är detta en kurs om arbetsmiljö. Syftet med BAS-P och BAS-U är att arbeta för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö under planerings-, utförande- samt bruksskedet. En god arbetsmiljö är det absolut viktigaste för att förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen, vilket innebär att god kunskap och förståelse i ämnet är av största vikt. En god arbetsmiljö byggs tillsammans av samtliga på arbetsplatsen.

Riskbedömning och säkerhetsåtgärder i bygg

Utöver de ovan nämnda punkterna behandlas även en rad föreskrifter mer direkt kopplade till risker och åtgärder. Bland annat får du kunskap i följande områden:

  • Kemiska arbetsmiljörisker
  • Ställningar
  • Fallskydd
  • Asbest
  • Kvarts- och stendamm
  • Buller
  • Vibrationer
  • Säkra lyft
  • Belastningsergonomi

Onlineutbildning för BAS-P & BAS-U

Våra utbildningar är perfekta att genomföra online i vår utbildningsportal. Med enkelheten och smidigheten hos vår plattform kan du utforska kursmaterialet på dina egna villkor och lära dig i din egen takt. Utbildningsportalen fungerar sömlöst på olika enheter och sparar dina framsteg, vilket gör det möjligt för dig att återuppta din utbildning där du senast slutade. Njut av den pedagogiska upplevelsen och alla fördelar en onlineutbildning har att erbjuda.

Giltighetstid för utbildningen

Arbetsmiljöverket har inte satt någon gräns för hur länge en utbildning för BAS-P/U är giltig, dock rekommenderar vi att förnya kunskaperna åtminstone en gång var femte år. Föreskrifterna och regelverken är i ständig förändring och som BAS-P/U är det viktigt att hela tiden vara uppdaterad med det senaste som gäller.

ID06 ackrediterad utbildning

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas direkt ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen. Vi är dessutom ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected].

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Ansvar för BAS-P respektive BAS-U
Olycksstatistik
Generell kunskap om arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Människa, teknik och organisation (MTO)
Riskbedömning
Arbetsmiljöplan
Arbetsmiljöansvar
Säkerhetskultur
Medicinska kontroller
Om olyckan inträffar
Teoriprov