Kvartsdamm
Onlineutbildning / Självstudier

Kvartsdamm

Att arbeta med kvartshaltigt material kan innebära stora risker för de personer som utför arbetet, men även för de övriga som befinner sig på eller kring arbetsplatsen. I denna kvartsdammsutbildning kommer du få förståelse för riskerna och kunskap hur du kan utföra ditt arbete på ett så säkert sätt som möjligt och därmed skapa en god arbetsmiljö både för dig och dina kollegor.

Giltighet
Rek. 5 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
1 195 kr
Lägg till 9 st och spara 1 195 kr
+100 kr

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Ansök stöd hos AFA

Vi är godkända utbildare hos AFA, vilket gör er berättigade att ta del av stödet om ni uppfyller deras krav.

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Målgrupp

Denna utbildning i kvarts- och stendamm i arbetsmiljön riktar sig till alla personer som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvartshaltigt material hanteras. Kvarts är vanligt i berg-, sten- och sandmaterial vilket innebär att målgruppen för denna utbildning är väldigt bred. Kvartshaltigt damm förekommer exempelvis vid:

 • Krossning av sten
 • Rivningsarbeten
 • Slipning, borrning eller bilning i betong, tegel, puts och murbruk
 • Sandblästring
 • Stenläggning
 • Gruvbrytning
 • Tunneldrivning
 • Sandupptagning

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att öka förståelsen och kunskapen kring riskerna som förekommer med kvartshaltigt damm samt ge kursdeltagaren god kunskap kring hur arbete kan ske på ett säkert sätt. Det har visat sig att alldeles för få arbetsplatser tar riskerna med kvartsdamm på allvar och alltför många arbetar dagligen och riskerar sin hälsa på grund av för hög exponering av kvartshaltigt damm. Skadorna och ohälsan som uppkommer på grund av kvartsexponering visar sig ofta inte förrän väldigt många år senare, vilket gör att det är av yttersta vikt att skydda sig varje dag, oavsett om du upplever att du inte påverkas för stunden.

Riskerna med kvartshaltigt stendamm

Kvarts är ett mineral som utgörs av kiseldioxid (SiO2). När kvartshaltigt material bearbetas i form av exempelvis bilning, krossning, borrning eller slipning frigörs damm som innehåller väldigt små och farliga kvartspartiklar. Dessa kvartspartiklar kan vara så små att de vid inandning passerar förbi kroppens naturliga skydd som exempelvis flimmerhår och riskerar att nå ända ner i lungorna. Kroppen kan inte bryta ned dessa kvartspartiklar vilket leder till att kroppens naturliga sätt att hantera kvartspartiklarna är att kapsla in partiklarna i lungornas bindväv, vilket leder till gradvis minskad lungvolym och en rad allvarliga sjukdomar som:

 • KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom)
 • Silikos (stendammslunga)
 • Ökad risk för lungcancer

Regler och föreskrifter

I arbetsföreskrifterna för kvarts- och stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) framgår det tydligt vilka krav som ställs på de olika aktörerna på arbetsplatsen. Ett utdrag av dessa är:

6 § Arbetsgivaren är ansvarig att planera arbetet där kvartshaltigt damm kan förekomma och spridas på ett sätt så att exponeringen blir så låg som möjligt för alla på arbetsplatsen.

7 § Arbetsgivaren ska genomföra en undersökning av arbetsplatsförhållandena för exponering av kvartshaltigt material. De identifierade riskerna ska värderas och åtgärdas på ett sätt att exponeringen ligger på en godtagbar nivå.

22 § Arbetsgivaren ska säkerställa att alla som arbetar med kvartshaltigt material har god kunskap om riskerna förknippade med kvartsdamm och att de har tillräcklig kompetens kring hur dessa risker ska förebyggas.

Kvartsdammsutbildning som e-learning

Du genomför utbildningen online genom att använda vår användarvänliga och pedagogiska utbildningsportal. Oavsett vilken typ av enhet du använder - telefon, dator eller surfplatta - kan du njuta av samma högkvalitativa kursupplevelse. Dessutom sparar utbildningsportalen automatiskt dina framsteg och minns var du var sist, vilket ger dig möjlighet att anpassa kursens genomförande efter din egen tidsplan.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen direkt efter avslutad kurs. Vi är dessutom ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i deras databas efter slutförd kurs.

Utbildningens giltighetstid

För utbildningar i arbete med kvartshaltigt material finns ingen förutbestämd giltighetstid på utbildningsbevisen. Vår rekommendation är att repetera utbildningen minst en gång var femte år, men gärna oftare än så.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected]

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Kvarts och dess hälsorisker
Lagar och regler
Sanktionsavgifter
Ansvar på arbetsplatsen
Riskbedömning
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Mätning av exponering
Människa, teknik och organisation (MTO)
Säkerhetskultur
Stoftavskiljare
Luftrenare
Personlig skyddsutrustning
Teoriprov