5 min läsning

Vad är en sanktionsavgift?

Sanktionsavgifter är en term som de allra flesta har stött på, men det har visat sig att det finns en del frågor i ämnet. Låt oss hjälpa till att räta ut eventuella frågetecken.
Vad är en sanktionsavgift?

En sanktionsavgift en form av bot som kan utfärdas av Arbetsmiljöverket om en entreprenör bryter mot arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa föreskrifter är framtagna för att öka säkerheten för samtliga på arbetsplatsen och sanktionsavgifter används för att stävja detta arbete. Det har visat sig att risken att betala sanktionsavgifter gör att allt fler tar säkerheten på allvar.

Hur stora är sanktionsavgifterna?

Storleken på sanktionsavgifterna varierar beroende på vilken paragraf som inte har efterföljts. Storleken på sanktionsavgifterna sträcker sig från 5 000 kronor och upp till och med 400 000 kr för de flesta överträdelser inom byggnads- och anläggningsbranschen, men kan enligt regelverket vara från 1 000 kronor till och med 1 000 000 kronor. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Vad är skillnaden mellan sanktionsavgifter och böter?

Den stora skillnaden mellan sanktionsavgifter och böter är att böter klassas som ett lagbrott och är en bot som utfärdas av polis och domstol. Vad gäller sanktionsavgifter har riksdagen gett regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, befogenhet att utfärda sanktionsavgifter. I detta fall är den myndighet som regeringen bestämt Arbetsmiljöverket.

Kan vissa regelöverträdelser leda till böter?

Även om de allra flesta bestämmelserna i föreskrifterna är belagda med sanktionsavgifter idag finns böter fortfarande kvar. Exempelvis kan böter utfärdas om du låter minderåriga arbeta på platsen, lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall.

Vem betalar sanktionsavgiften?

Sanktionsavgifter är allt som oftast riktat mot juridiska personer, det vill säga företag, ekonomiska föreningar, kommuner eller landsting till exempel. Böter däremot måste alltid riktas mot en fysisk person.

Vad avgör sanktionsavgiftens storlek?

Vissa sanktionsavgifter är bestämda till ett fast belopp, som till exempel avsaknad av förhandsanmälan innan ett byggnads- och anläggningsarbete påbörjas (5 000 kronor). Andra sanktionsavgifter är kopplade till antalet personer som inte uppfyller kravet, som till exempel avsaknad av utbildningsintyg för arbete med kemiska arbetsmiljörisker (10 000 kronor per person). Slutligen finns det sanktionsavgifter där storleken är diversifierad, vilket innebär att storleken bestäms av storleken på företaget, som till exempel avsaknad av fallskydd (10 000 kronor till och med 40 000 kronor). Sanktionsavgift för avsaknad av fallskydd beräknas enligt följande:

Diversifierad sanktionsavgift =
40 000 kronor + (antal sysselsatta - 1) x 721 kronor

Kan jag överklaga en sanktionsavgift?

Du har alltid rätt att överklaga en sanktionsavgift du anser är felaktigt utfärdad. En överklagan sker genom att skicka ett brev till Arbetsmiljöverket där du du förklarar och bevisar varför du anser att sanktionsavgiften är felaktig. Anser Arbetsmiljöverket att du har rätt kan sanktionsavgiften hävas, alternativt prövas i förvaltningsrätten. Om förvaltningsrätten anser att du fortfarande ska betala sanktionsavgiften har du en sista möjlighet att överklaga det beslutet i kammarrätten.

Undvik sanktionsavgifter

Självklart vill du undvika sanktionsavgifter till varje pris. Sanktionsavgifter innebär att ni har brutit mot regler, vilket kan skada ert rykte, svida i er plånbok eller i värsta fall, leda till olyckor på grund av bristande säkerhet och arbetsmiljö. Att undvika sanktionsavgifter görs mest effektivt sätt genom ordentlig utbildning för alla arbetstagare för att försäkra er om att samtliga är medvetna om reglerna så inga felaktigheter behöver ske.

Mer information

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns all information du behöver veta om sanktionsavgifter. Allt ifrån fler vanliga frågor till de exakta bestämmelserna för varje enskild paragraf som är belagd med sanktionsavgift.