5 min läsning

Machokultur i byggbranschen (2024)

Byggcheferna har de senaste åren genomfört en undersökning där syftet är att försöka få en förståelse kring till vilken grad branschen upplever att det finns en machokultur. Den senaste mätningen visade att strax under hälften av alla chefer och arbetstagare upplever en machokultur.
Machokultur i byggbranschen (2024)

Om undersökningen

Machoindex är ett verktyg som mäter människors uppfattning om machokultur. Det har utvecklats av Byggcheferna i samarbete med psykologen och forskaren Magnus Johansson. Tillvägagångssättet är att arbetstagare och chefer inom byggbranschen får ta ställning till 12 olika påståenden som exempelvis:

 • Om man uttrycker andra känslor än ilska och stolthet betraktas man som svag.
 • Om man ber andra om råd verkar man svag.
 • De personer som är mest respekterade av andra visar inte känslor.
 • Det är viktigt att vara i god fysisk form för att bli respekterad.
 • Hur ofta händer det på din arbetsplats att det förekommer skämt om sexuell läggning?

Dessa påståenden får bemötas med en femgradig skala där resultatet sedan sammanställs till ett machoindex, det vill säga hur många procent som upplever att det förekommer en machokultur i branschen. I år blev resultatet 47%, vilket i stort kan tolkas som att 47% av alla enkätdeltagare upplever att det finns en utbredd machokultur i branschen.

Sammanfattning av resultatet

Utifrån ungefär 2500 svar, relativt jämnt fördelade mellan medlemmar i Byggnads och Byggcheferna, har ett antal slutsatser kunnat dras kring den rådande machokulturen i branschen:

 • Kvinnor och yngre uppfattar i högre utsträckning att det finns machokultur.
 • Yngre uppfattar i ännu högre utsträckning att det finns machokultur.
 • Ålder förklarar i hög utsträckning skillnader i uppfattning om machokultur, ibland mer än yrkesroll och kön.
 • Yrkesarbetare uppfattar mer machokultur än chefer och ledare.
 • Diskriminerande skämt är det vanligaste uttrycket för machokultur och det är alla svarsgrupper överens om.
 • Kvinnor anser i väsentligt högre grad än männen att det dras skämt om ”hur kvinnor är”.
 • Omfattningen av machokultur och mönstret i mätningen är detsamma som Byggchefernas tidigare mätningar bland cheferna tre år i rad.

Problemen med machokultur

Först och främst är ett väldigt stort problem med machokultur att folk känner sig exkluderade och/eller diskriminerade, vilket aldrig ska få hända på en arbetsplats. Det innebär att folk som inte faller inom ramen för “hur man ska vara och bete sig” enligt machokulturen känner en psykologisk press och stress och riskerar att må dåligt på ett psykologiskt plan.

Även säkerheten på arbetsplatsen riskerar att påverkas negativt av en machokultur. Det kan exempelvis vara så att det enligt gruppen anses fånigt att använda fallskyddsutrustning om arbetet sker “bara” två meter ovanför marken, även om det framgår i föreskrifterna att skydd mot fall behövs. Detta kan leda till att personer försöker passa in i gruppen genom att göra likadant, trots att personen vet om att fallskyddsutrustning borde, och ska, användas i situationen.

Lagar som relaterar till machokultur

Det finns huvudsakligen två olika regelverk som kan kopplas samman till arbetet med machokultur.

Den första är diskrimineringslagen. Enligt diskrimineringslagen är det arbetsgivaren, i samverkan med de anställda, som ansvarar för att systematiskt arbeta förebyggande mot alla former av diskriminering på arbetsplatsen.

Dessutom relaterar föreskriften “Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4) till ämnet där det framgår att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa genom att hantera stressfaktorer och skapa en inkluderande arbetsplats fri från kränkande behandling.

Din roll som chef

Det är väldigt viktigt att du som chef kontinuerligt pratar med alla anställda och säkerställer att de inte känner sig negativt påverkade av machokulturen och att du aktivt arbetar för att minimera och eliminera den. Undersökningen visade att cheferna i mindre utsträckning upplever en machokultur än arbetstagarna, så med största sannolikhet är det ett mer utbrett problem än du tror.

Rekommenderad läsning

Här länkar vi relaterade artiklar kopplade till ämnet. Dels en artikel om att det är en oerhört stor andel tjejer som upplever detta som ett stort problem och dessutom finns länken till rapporten från Byggchefernas undersökning.