5 min läsning

Arbetsmiljöverket omarbetar regelstrukturen för AFS

Arbetsmiljöverket har under de senaste åren gjort ett väldigt grundläggande arbete med att förbättra strukturen och tydligheten i sina AFS:ar. Arbetet de har gjort gör det väldigt mycket lättare för alla individer i olika roller att förstå vilket ansvar som vilar på ens axlar. De nya föreskrifterna och den nya strukturen träder i kraft den 1 januari 2025.
Arbetsmiljöverket omarbetar regelstrukturen för AFS

Många upplevde reglerna som svårtolkade

Myndigheter som arbetar med att ta fram regler har också ett ansvar att se till att de hålls uppdaterade och förbättras kontinuerligt. Arbetsmiljöverket gjorde under 2015 en förstudie där man pratade med aktörer på arbetsmarknaden och skapade sig en bild kring hur dessa personer uppfattade regelverket. Slutsatsen var att många upplevde det krångligt och tyckte det var svårt att förstå vem som bär ansvaret i olika situationer. Resultatet av undersökningen blev en omarbetning av regelverket, som nu snart ska träda i kraft.

Förbättringsområden

Arbetsmiljöverket har verkligen gjort ett gediget arbete här och det är mycket lättare att tolka och förstå föreskrifterna. Anledningen till att det blivit lättare är bland annat att de haft olika fokusområden.

  • Omstrukturering: Minska antalet olika föreskrifter som finns och istället strukturera dom på ett mer logiskt vis.
  • Språk: Vissa föreskrifter är över 40 år gamla och har ett gammalt och komplicerat språk. Texterna har setts över och förenklats då man bytt ut ord som exempelvis “utgör” och “föreligger” mot enklare ord som “är” och “finns”.
  • Rubriker: Tydligare rubriceringar och grupperingar av paragrafer i kombination med uppdelning per yrkesroll gör det lättare att navigera, hitta och förstå.
  • Allmänna råd: Tidigare låg allmänna råd i slutet av föreskrifterna, eller i vissa fall till och med i en separat utgåva. Genom att flytta allmänna råd direkt intill den paragraf rådet hör till gör det lättare att ta till sig allt.
  • Dubbelregleringar: Tidigare kunde vissa föreskrifter vara förvirrande då regler som är relaterade (eller i vissa fall samma) specificerades i olika föreskrifter. Dessa dubbelregleringar har arbetats bort för att göra det så tydligt som möjligt.

Färre olika föreskrifter

Totalt har de 67 olika föreskrifterna som tidigare funnits slagits ihop till endast 15 stycken för att göra det lättare att navigera bland reglerna. I stora drag går det att se på det som att hela föreskrifter, som exempelvis buller (AFS 2005:16), kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) eller vibrationer (AFS 2005:15) flyttas in i nya föreskrifter och blir ett kapitel där. I exemplet nedanför kan du se ett utdrag från sammanställningen hur några av de tidigare föreskrifterna flyttats in i föreskrifterna för “Risker i arbetsmiljön” (AFS 2023:10) och avhandlas till större del i ett eget kapitel där.

Översikt över AFS 2023:10

Tre grupper av föreskrifter

I huvudsak har föreskrifterna delats upp i tre olika grupper som gäller för olika roller på arbetsplatsen. De tre grupperna är:

  • Grundläggande regler: Gäller för arbetsgivare och andra roller med arbetsmiljöansvar som exempelvis byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare. Dessa är AFS 2023:1-3.
  • Produktregler: Gäller för de som tillverkar och ger ut produkter på marknaden som exempelvis stegar, tryckkärl eller maskiner. Till denna grupp hör AFS 2023:4-9.
  • Övriga regler: Risker som gäller för olika typer av arbeten. Här gäller det för er att identifiera vilka delar som är relevanta för just ert arbete. De föreskrifter som tillhör denna grupp är AFS 2023:10-15.

Sammanställning av den nya regelstrukturen

Få förändringar i grunden

Generellt sett är det inte så mycket som i praktiken förändras vad gäller vilka regler och krav som gäller för olika aktörer. Arbetsmiljöverket är tydliga med att det är samma skydd som gäller för arbetsgivare och i det stora hela samma krav som gäller på en arbetstagare. Syftet är helt enkelt att göra det lättare att navigera, förstå och tolka vilka regler det är som gäller för olika roller och aktörer. Undantaget är reglerna för byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare som får vissa nya regler och skärpt arbetsmiljöansvar.

Ett värdefullt verktyg: Paragrafnyckeln

Arbetsmiljöverket har släppt ett verktyg på sin hemsida som gör det möjligt att söka på en arbetsföreskrift för att få en sammanställning, paragraf för paragraf, var dessa kommer hamna i den nya strukturen. I bilden nedan kan du se var en del av paragraferna från “Byggnads- och anläggningsarbete” (AFS 1999:3) kommer att hamna framöver.

Hur AFS 1999:3 omstruktureras i nya strukturen

Länk till paragrafnyckeln

Vi uppdaterar våra utbildningar

Självklart strävar vi efter att ligga i framkant och har därmed redan framtidssäkrat våra utbildningar och uppdaterat med kommentarer och referenser till de nya föreskrifterna som träder i kraft vid årsskiftet.

BAS-P/U enligt AFS 2023:3
Läs mer