5 min läsning

Guide: Dessa utbildningssteg behöver du för arbete på väg

Det kan vara svårt att förstå alla APV-steg och vad som krävs för att utföra olika typer av vägarbeten. På den här sidan klargör vi vilka krav som gäller och ger dig tillgång till en interaktiv guide där du kan svara på 11 korta frågor om ditt arbete. Därefter kommer vi att sammanfatta vilka utbildningssteg du behöver ta.
Guide: Dessa utbildningssteg behöver du för arbete på väg

Flera olika steg av APV-utbildningar

Utbildningarna som finns för APV består av tre olika steg (1, 2 och 3) och därtill finns det flera nivåer till varje steg (exempelvis 1.1, 1.2 och 2.1). Steg 1.1 innebär allmän grundkompetens och den ska varje person som beträder en vägarbetsplats vara utbildad i. De övriga stegen relaterar till vilken typ av arbete du ska utföra samt vilken typ av roll du ska ha på arbetsplatsen. Nedan syns de olika utbildningsstegen som finns i dagsläget enligt TDOK 2018:0371 version 1.

Utbildningsnivåer för APV

Ändringar i kompetenskrav för APV

I kontrakt som upprättas efter 1 september 2024 kommer nya kompetenskrav gälla enligt TDOK 2018:0371 version 2. Kraven är relativt lika de tidigare kompetenskraven men är tydligare uppdelade beroende på vilken roll du kommer arbeta som. Nu finns det exempelvis tydliga kompetenskrav för skyddsanordningsansvarig eller utmärkningsansvarig samt att ett extra steg (1.4) införs för flaggvakter och lots. I denna guide kommer vi att utgå från de nya kompetenskraven. Bilden nedanför visar en sammanfattning av de nya utbildningsnivåerna och vilka som krävs för olika roller.

Kompetensmatris för APV

Olika krav och regler

Det första som är viktigt att förstå när det kommer till kompetenskrav för arbete på väg är att det kan ställas olika krav beroende på vem som är väghållare. Exempelvis har alla vägarbeten som upphandlas av Trafikverket vissa krav, medan det på arbetsplatser där kommuner är väghållare kan vara andra (men snarlika) krav. I denna guide kommer vi att utgå från vägarbeten som upphandlats av Trafikverket. Ofta är kommuners krav lika men det måste kontrolleras i varje upphandling.

Certifiering kan krävas hos Trafikverket

Vissa steg har krav på certifiering hos Trafikverket, vilket innebär att du behöver göra ett certifieringsprov även hos Trafikverket. De steg som kräver detta är:

  • APV steg 2.1 (Förare av vissa väghållningsfordon)
  • APV steg 2.2 (Vissa typer av arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering)
  • APV steg 2.3 (Montör av längsgående skyddsanordning)
  • APV steg 3.0 (Styra och leda entreprenader och projekteringstjänster)

Guide

Svara ja eller nej på följande elva frågor relaterade till vilken typ av arbete du kommer att utföra på arbetsplatsen så kommer vi sammanställa vilka steg du kommer behöva för att kunna utföra arbetet enligt gällande regler och krav.

1/11Kommer du vara besökare på en arbetsplats?

Att vara besökare på en vägarbetsplats innebär att du endast vistas där tillfälligt och inte deltar i själva arbetet. Detta kan inkludera att du är där för att fotografera, övervaka eller ha möten med personalen på plats. Som besökare har du en begränsad interaktion med den dagliga verksamheten och behöver ofta följa specifika säkerhetsinstruktioner för att minimera risker.

2/11Kommer du framföra väghållningsfordon?

Att framföra ett väghållningsfordon innebär att du kör eller opererar fordon som en del av vägarbetet. Exempel på väghållningsfordon är de fordon som används för plogning, saltning, sandning eller de fordon som transporterar material till och från en vägarbetsplats.

3/11Kommer du utföra faktiskt vägarbete?

Att utföra faktiskt arbete på en vägarbetsplats innebär att du är aktivt engagerad i arbetsuppgifterna som krävs för att bygga, underhålla eller reparera vägar eller övriga objekt intill trafikerade vägar. Detta kan inkludera arbete som att asfaltera vägar, installera vägräcken, markera vägbanor, sätta upp trafikskyltar och koner, samt utföra dräneringsarbeten. Du kan också vara involverad i grävning, schaktning och andra markarbeten som förberedelse för vägkonstruktion.

4/11Kommer du arbeta som flaggvakt?

Att arbeta som flaggvakt innebär att du ansvarar för att dirigera trafiken vid en vägarbetsplats för att säkerställa säkerheten för både arbetare och trafikanter. Som flaggvakt använder du flaggor, stoppskyltar eller andra signalanordningar för att kontrollera trafikflödet och informera förare om när de ska stanna eller köra. Din uppgift är att skapa en säker arbetsmiljö genom att minska risken för olyckor och trafikstockningar.

5/11Kommer du framföra lotsbil?

Att köra en lotsbil innebär att du leder trafiken genom eller förbi en vägarbetsplats för att säkerställa en säker och effektiv trafikflöde. En lotsbil används ofta på vägar med smala körfält, enkelriktad trafik eller där det pågår intensivt arbete som gör det svårt för förare att navigera själva. Som förare av en lotsbil kör du i en långsam och kontrollerad hastighet framför andra fordon för att vägleda dem säkert förbi arbetsområdet.

6/11Kommer du köra fordon med TMA?

Att köra ett fordon med TMA (Truck Mounted Attenuator) innebär att du opererar ett specialfordon utrustat med en påkörningsskyddsanordning som är utformad för att absorbera energi vid en kollision. TMA-fordon används för att skydda arbetare på vägarbetsplatser genom att minska skadeverkan vid eventuella påkörningar.

7/11Kommer du framföra fordon som används i intermittent arbete på skyddsklassade vägar?

Att framföra fordon som används i intermittent arbete på skyddsklassad väg innebär att du kör fordon som utför kortvariga, rörliga arbetsuppgifter på vägar med hög säkerhetsklassning. Dessa uppgifter kan inkludera tillfälliga reparationer, inspektioner, underhållsarbete eller andra snabba åtgärder som kräver att fordonet stannar och startar ofta. Skyddsklassade vägar har höga krav på säkerhet och trafikledning, vilket innebär att du måste vara särskilt uppmärksam på trafikförhållanden och säkerhetsföreskrifter.

8/11Kommer du arbeta som utmärkningsansvarig?

Att arbeta som utmärkningsansvarig innebär att du ansvarar för att planera, sätta upp och underhålla trafikavspärrningar och vägmarkeringar vid vägarbetsplatser. Dina uppgifter inkluderar att säkerställa att alla vägskyltar, koner, barriärer och andra utmärkningar är korrekt placerade och tydligt synliga för att leda trafikanter säkert förbi arbetsområdet.

9/11Kommer du arbeta som skyddsanordningsansvarig?

Att arbeta som skyddsanordningsansvarig innebär att du har ansvaret för att planera, installera och underhålla skyddsanordningar på en vägarbetsplats. Dessa anordningar kan inkludera barriärer, stötskydd, TMA-fordon (Truck Mounted Attenuators) och andra säkerhetsanordningar som skyddar både arbetare och trafikanter. Du säkerställer att skyddsanordningarna är korrekt installerade och uppfyller alla säkerhetsföreskrifter och regler.

10/11Kommer du arbeta som APV-konsult för projektering och/eller uppföljning?

Att arbeta som APV-konsult för projektering/uppföljning innebär att du specialiserar dig på att planera och övervaka arbetsplatsens trafiklösningar och säkerhetsåtgärder. Som konsult i detta område bidrar du med expertis i att utforma trafikavstängningar, säkerhetsplaner och arbetsflöden som följer alla relevanta lagar och riktlinjer. Din roll kan inkludera att genomföra riskbedömningar, utveckla detaljerade trafikplaner och säkerställa att alla skyddsåtgärder är på plats innan arbetet börjar.

11/11Kommer du ha rollen som arbetsgivarföreträdare?

Att arbeta som arbetsgivarföreträdare innebär att du representerar arbetsgivaren i frågor som rör arbetsmiljö, säkerhet och personalhantering på en vägarbetsplats. Din roll inkluderar att säkerställa att alla arbetsmiljölagar och säkerhetsföreskrifter efterlevs, samt att arbetsplatsen är en säker och hälsosam miljö för alla anställda. Du är ansvarig för att kommunicera företagets policyer och riktlinjer till personalen, övervaka att dessa följs, och vid behov, vidta åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena.