5 min läsning

Nya kompetenskrav för APV - En genomgång av TDOK 2018:0371 version 2

Från och med 1 september 2024 börjar Trafikverkets styrande dokument “Roller och kompetens i upphandlad verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster” version 2 att gälla. Detta medför nya och uppdaterade, men även borttagna, kompetenskrav för olika roller vid vägarbeten. I denna artikel sammanfattar vi hur denna nya version skiljer sig från den föregående.
Nya kompetenskrav för APV - En genomgång av TDOK 2018:0371 version 2

Kompetenskrav per roll

De nya kompetenskraven (TDOK 2018:0371 version 2) gör en tydligare uppdelning kring vilka krav som ställs på de olika rollerna på en vägarbetsplats. Det blir lättare att förstå kompetenskraven utifrån den roll en person ska arbeta som. Roller som definieras av Trafikverket vid vägarbeten är:

  • Vägarbetare
  • Fordonsförare
  • Vakt
  • Lots
  • Utmärkningsansvarig
  • Skyddsanordningsansvarig (ny roll)
  • Konsult
  • Arbetsgivarföreträdare
  • Besökare

Nyckeländringar i kompetenskraven

Större delen av dokumentet för kompetenskraven har omarbetats för att ge en bättre struktur för lättare tolkning av kompetenskraven. Nedan sammanfattar vi de största och viktigaste förändringarna jämfört med version 1.

Införande av roller i kompetenskraven

Denna nya version introducerar och definierar specifika roller som var och en har sina egna detaljerade kompetenskrav. Detta innebär att det nu finns en tydlig koppling mellan specifika arbetsroller och de kompetenskrav som gäller för dessa roller. Om du exempelvis ska arbeta som fordonsförare kommer du på ett väldigt enkelt sätt kunna överblicka det som förväntas av dig kompetensmässigt genom att leta upp rätt kapitel i kompetenskraven istället för att läsa alla krav och försöka filtrera ut det som är relevant för din roll.

Undantag för specialister

Undantag införs för kortvariga arbeten som normalt inte utförs på väg, till exempel specialister som tillkallas för enskilda, kortvariga arbeten. Detta kräver skriftligt godkännande från beställaren och denna person betraktas då som en besökare, vilket innebär att personen åtminstone ska få säkerhetsinformation som består av relevanta delar ur kraven enligt steg 1.1, steg 1.2 samt steg 1.3 och utgå från den specifika arbetsplatsen samt personens uppdrag eller uppgift. I de tidigare reglerna var även kortvariga besökare tvungna att ha genomfört APV 1.1 för att få beträda arbetsplatsen.

Skärpta krav för vakt och lots

Ett nytt utbildningssteg, APV 1.4, införs för de som ska arbeta som vakt eller lots. Tidigare avhandlades detta som en del av steg 1.3 men bryts nu ut för att tydliggöra kraven specifikt för denna roll som är extra utsatt för risker. I varje vaktlag måste det dessutom finnas en person som är utbildad till utmärkningsansvarig (APV 2.2) som säkerställer att samtliga vakter och lotsar arbetar enligt gällande krav samt att god trafiksäkerhet uppnås.

Skärpta närvarokrav för utmärkningsansvarig

Vid fasta arbeten ska minst en utmärkningsansvarig (APV 2.2) vara tillgänglig på plats när aktivt arbete utförs. Vid intermittenta arbeten ska utmärkningsansvarig finnas tillgänglig per telefon och kunna inställa sig på arbetsplatsen inom 45 minuter.

Skyddsanordningsansvarig (ny roll)

Ansvaret handlar om att etablering, modifiering och återställning/ometablering av skyddsanordningar sker på ett korrekt sätt och att de alltid uppfyller avsedd funktion. För att verka som skyddsanordningsansvarig krävs APV steg 2.3, vilket tidigare utgjordes av “Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning”.

Sammanfattning av kompetenskrav

I och med de nya kompetenskraven gäller dessa kompetenskrav för upphandlingar av entreprenader och projekt som görs av Trafikverket från och med 1 september 2024. Vad som gäller för kommuner och övriga väghållare kan skilja sig och behöver kontrolleras inför varje upphandling, men med tiden är det ett rimligt antagande att alla kommer gå över till den nya strukturen.

Utbildningsnivåer för APV

Om vi har missat något viktigt

Självklart kan vi inte få med varje liten ändring i denna sammanfattande text, men vi vill ge en tydlig sammanfattning i stora drag. Är det någonting som du anser vara väldigt viktigt men som vi har missat får du mer än gärna kontakta oss på [email protected] så ska vi se till att uppdatera denna artikel.

Nya tekniska krav för arbete på väg

Den 1 september 2024 träder även version 5 i kraft av “Tekniska krav för arbete på väg” (TDOK 2012:86). Detta kommer att medföra ändrade regler och krav på vägarbetsplatser. Vi har sammanställt ändringarna som träder i kraft.

Läs mer om de nya tekniska kraven →
APV 1.1, 1.2, 1.3 & 1.4
Läs mer
APV 2.1, 2.2 & 2.3
Läs mer