5 min läsning

Vad är BAS-P och BAS-U?

Vad är egentligen skillnaden på BAS-P och BAS-U och vad är deras ansvarsområden och arbetsuppgifter? Vi försöker reda ut de frågetecken som förekommer kring dessa roller.
Vad är BAS-P och BAS-U?

BAS står för byggarbetsmiljösamordnare. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för projektering- och planeringsfasen (BAS-P) samt en byggarbetsmiljösamordnare för utförandefasen (BAS-U).

Då byggnadsbranschen är en särskilt olycksdrabbad bransch är det sedan 2009 krav enligt arbetsmiljölagen att BAS-P och BAS-U finns vid varje byggnads- och anläggningsarbete.

I grund och botten handlar arbetet som BAS-P och BAS-U ska utföra om att ge bästa möjliga förutsättningar för att arbetsmiljön på arbetsplatsen ska bli så god som möjligt. Målet är att riskerna för olycksfall eller ohälsa ska minimeras under pågående arbete likväl som när byggnaden och/eller anläggningen är i bruk.

Vad gör en BAS-P?

BAS-P ansvarar för arbetsmiljöarbetet i planerings- och projekteringsfasen. Med planerings- och projekteringsfasen menas arbetet som sker innan en arbetsplats etableras. Det innebär att BAS-P hela tiden ska lyfta frågor som rör arbetsmiljön när arbetsplatsen planeras och arbeta för att minimera riskerna i ett tidigt stadie och arbeta förebyggande. En del av arbetet är också att planera så att olika entreprenörer som verkar på arbetsplatsen inte skapar risker för varandra. BAS-P ska även identifiera samtliga risker och minimera dessa i en arbetsmiljöplan (AMP).

Vad gör en BAS-U?

BAS-U ansvarar för arbetsmiljöarbetet i utförandefasen. Med utförandefasen menas den period då arbetsplatsen är etablerad och arbete sker. BAS-U ansvarar för att den arbetsmiljöplan som BAS-P tagit fram i planerings- och projekteringsfasen följs och hela tiden är uppdaterad och aktuell för att spegla verkligheten. BAS-U ska dessutom gå skyddsronder för att se till att arbetsmiljöreglerna efterföljs och att inga nya risker som inte är behandlade i arbetsmiljöplanen har uppkommit. Dessutom ska BAS-U arbeta för att samordna arbetet så olika entreprenörer inte utgör risker för varandra på arbetsplatsen.

När krävs BAS-P och BAS-U?

Enligt föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1993:3) ska det alltid finnas en BAS-P och en BAS-U då det gäller ett byggnads- eller anläggningsarbete. Vad som räknas som detta framgår i ovan nämnda föreskrift och några exempel är:

  • Byggnadsarbeten
  • Schaktning
  • Montering och nedmontering av prefabricerade element
  • Renovering
  • Reparationer
  • Måleri- och rengöringsarbeten

Vem utser BAS-P och BAS-U?

Enligt arbetsmiljölagen är det den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, det vill säga byggherren, som ska utse en lämplig BAS-P och BAS-U. När byggherren utsett lämpliga personer till dessa roller frias byggherren INTE från arbetsmiljöansvaret. Byggherren har ett så kallat backup-ansvar, vilket innebär att byggherren bör följa upp att BAS-P och BAS-U utför sitt arbete enligt förväntan.

Arbetar BAS-P och BAS-U under straffansvar?

Både BAS-P och BAS-U arbetar under straffansvar. Detta innebär att om en person som verkar som någon av dessa roller uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter de uppgifter de haft kan de åtalas för arbetsmiljöbrott och straffas med böter.

Kan BAS-P och BAS-U vara samma person?

Dessa två roller kan täckas upp av en och samma person men denna person måste då ha utbildning och erfarenhet för båda dessa roller.

Kan BAS-P och BAS-U vara juridiska personer?

En juridisk person, det vill säga till exempel ett företag, kan utses till BAS-P och/eller BAS-U. För att detta ska vara tillåtet behöver då byggherren utse en fysisk person som handläggare.

Kan det finnas flera BAS-P och BAS-U på en arbetsplats?

På en arbetsplats får det endast finnas en BAS-P och en BAS-U vid varje givet tillfälle.

Vilken utbildning behövs för att verka som BAS-P eller BAS-U?

För att få verka som BAS-P/U behövs utbildning för dessa roller. I en sådan utbildning får kursdeltagaren lära sig om vilka lagar, regler och föreskrifter som gäller, hur en arbetsmiljöplan upprättas och vad den ska innehålla, hur riskanalyser genomförs på ett effektivt sätt och mycket mer. Dessutom behandlas en rad olika föreskrifter som innebär särskilda risker som till exempel buller och vibrationer, asbest, kvarts- och stendamm, kemiska arbetsmiljörisker och många fler.

Gå utbildningen hos oss

Vi på K-Utbildning erbjuder den utbildning som ger dig all kunskap du behöver för att kunna verka som både BAS-P och BAS-U. Vår utbildning är godkänd av AFA-Försäkring och vi erbjuder även registrering i ID06s kompetensdatabas.

Utbildning för BAS-P/U
Läs mer