5 min läsning

Nya utbildningskrav för härdplastarbete

En ny EU-förordning trädde i kraft år 2020 som ytterligare skärper kraven för märkning av produkter samt utbildningskraven för produkter innehållande diisocyanater. Från och med augusti 2023 kommer nya krav på utbildning ställas på arbetstagare som arbetar med diisocyanater.
Nya utbildningskrav för härdplastarbete

Fram till 2015 reglerades härdplastarbete genom arbetsföreskriften Härdplaster (AFS 2005:18). Därefter utgick den föreskriften och blev istället en del av arbetsföreskriften för kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43). I och med detta förtydligades och skärptes kraven för utbildning för de arbetstagare som i sitt arbete kommer i kontakt med allergiframkallande kemiska produkter, vilket de flesta härdplastkomponenter är.

EU-förordningen 2020/1149

Nästa steg mot förhöjd säkerhet på arbetsplatser kommer från EU-kommissionen som har beslutat om nya regler för produkter som innehåller mer än 0,1% monomer diisocyanat. Bland annat ställs krav på tydligare märkning samt utbildningsnivåer som gäller över hela Europa.

  • Samtliga produkter som omfattas av EU-förordningen måste märkas med texten ”Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk.”
  • Den som yrkesmässigt hanterar detta ämne måste säkerställa att den har de kunskaper som krävs för ett säkert arbete genom att genomgå en särskild utbildning.

Utbildningskrav enligt AFS 2014:43

De som enligt föreskriften för kemiska arbetsmiljörisker omfattas av utbildningskraven är de som i sitt arbete leder, eller sysselsätts, i arbete som medför exponering av produkter som innehåller något av följande:

  • Diisocyanater
  • Epoxiplastkomponenter
  • Organiska syraanhydrider
  • Formaldehydhartser
  • Akrylater och metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334
  • Etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat (om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka)
  • Arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd

Vidare i föreskrifterna för kemiska arbetsmiljörisker står det att utbildningen ska minst innehålla information om de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Utbildningskrav enligt EU2020/1149

Enligt EU-förordningen ska arbetsgivaren eller egenföretagaren säkerställa att industriella eller yrkesmässiga användare har med godkänt resultat slutfört utbildning om säker användning av diisocyanater innan de använder ämnena eller blandningarna. Dessa utbildningskrav gäller om koncentrationen av diisocyanater som sådana och i blandningar är mer än 0,1 viktprocent. Utbildningskraven tydliggörs mer specificerat i EU-förordningen där 43 punkter listas med vad utbildningen ska innehålla, till skillnad mot föreskrifterna som är mer generella.

Här kan du läsa ändringsförordningen i sin helhet

Du som redan har ett utbildningsbevis

Då EU-förordningen ställer högre krav på vilka kursmoment som ska ingå i utbildningen är det många utbildningsbevis som måste förnyas, trots att giltighetstiden inte gått ut än. De flesta härdplastutbildningar som finns idag uppfyller inte de nya, striktare, kraven. Kontakta er tidigare utbildare och kontrollera att de utbildningar ni har genomfört uppfyller dessa krav, annars måste tyvärr en ny härdplastutbildning genomföras senast 24 augusti 2023.

Vår utbildning linjerar med både föreskrifter och EU-förordning

Vår utbildning om härdplaster linjerar med de svenska utbildningskraven som framkommer i arbetsföreskrifterna likväl som den nya EU-förordningen. Du är varmt välkommen att gå din utbildning hos oss och lära dig allt som behövs för att kunna utföra ett säkert härdplastarbete utan ohälsa och olyckor.

Erbjudande

Fram tills årskiftet erbjuder vi dig 20% rabatt på vår härdplastutbildning genom användning av koden HARD20.

Härdplastutbildning
Läs mer