5 min läsning

Att rapportera olyckor på arbetsplatsen

Enligt arbetsmiljölagens tredje kapitel har arbetsgivaren skyldighet att rapportera in olyckor, dödsfall, allvarliga tillbud och arbetsskador till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. I denna artikel kommer vi lära oss mer om vad som gäller för en del olika situationer och scenarier.
Att rapportera olyckor på arbetsplatsen

Att rapportera incidenter på arbetsplatsen är viktigt av flera anledningar. Dels hjälper det Arbetsmiljöverket i deras arbete med att förstå de risker som finns så liknande olyckor kan förebyggas i framtiden genom regelverk, föreskrifter och utbildningskrav. Dessutom är det ett sätt för arbetsgivaren att reflektera kring säkerhetsarbetet på arbetsplatsen och se mönster för vilka olyckor som är återkommande på arbetsplatsen. Det är också en möjlighet att reflektera kring vad som skett, hur det skedde, varför det skedde och hur olyckan hade kunnat förhindras.

Vad är olyckor och tillbud?

Olyckor och tillbud är två begrepp som relaterar till incidenter på en arbetsplats. För att förstå våra skyldigheter på en arbetsplats är det viktigt att ha en god förståelse i vad dessa två termer innebär.

En olycka är en incident på arbetsplatsen som leder till personskada, medan ett tillbud är en incident på arbetsplatsen som hade kunnat leda till personskada. En bra minnesregel är att reaktionen på en olycka är “AJ” och reaktionen på ett tillbud är “OJ”.

Olyckor är exempelvis en arbetstagare som får en klämskada, faller från en stege och bryter ett ben, eller snubblar på en kant och stukar foten. Tillbud är exempelvis en explosion i en lokal där inga arbetstagare befann sig, en person som faller från stege utan att ta skada eller last som lossnar från en lyftanordning utan att någon person kommer till skada.

Vilka incidenter ska anmälas?

Följande incidenter måste alltid anmälas till Arbetsmiljöverket (AV) och/eller Försäkringskassan (FK). I listan nedanför anges respektive myndighet som anmälan ska ske till inom parentes. En anmälan ska upprättas omedelbart och får inte skjutas på.

 • Dödsfall (AV & FK)
 • Olyckor som drabbat flera arbetstagare samtidigt (AV & FK)
 • Allvarliga olyckor (AV & FK)
 • Allvarliga tillbud (AV)
 • Arbetsolycka (FK)

Vad avgör om en olycka och tillbud är allvarlig?

Det är arbetsgivaren som gör bedömningen om en incidents allvarlighetsgrad. Finns det tveksamhet och är svårt att avgöra allvarlighetsgraden är det alltid bättre att anmäla än att inte göra det, och låta den berörda myndigheten göra den slutgiltiga bedömningen.

Vem bär ansvaret att en incident anmäls?

Det är alltid arbetsgivaren som är ytterst ansvarig att anmäla en olycka eller ett allvarligt tillbud som inträffat på arbetsplatsen. En arbetstagare som råkar ut för, eller bevittnar, en olycka eller ett allvarligt tillbud bär ett ansvar att informera arbetsgivaren om vad som inträffat och bistå i att delge information. Arbetstagaren ansvarar därmed inte för att rapporten skickas in.

E-tjänst för anmälan

På anmalarbetsskada.se finns en e-tjänst för att göra anmälan av olyckor, arbetsskador och incidenter. Det är en lättanvänd tjänst som guidar dig genom hela processen. När arbetsmiljöverket har granskat er anmälan kommer något av följande utfall inträffa:

 • Arbetsmiljöverket gör en inspektion
 • Arbetsmiljöverket vill ta del av olycksutredningen
 • Arbetsmiljöverket vidtar inga åtgärder

Gör en egen utredning efter anmälan

En viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att ha rutiner för när olyckan inträffar för att kunna förhindra att det händer igen. Fundera kring varför olyckan kunde inträffa och om det finns något som kunde gjorts för att förhindra det. Fundera exempelvis på följande frågor:

 • Vad var det som hände?
 • Varför hände det?
 • Vad blev skadorna?
 • Kunde skadorna ha blivit ännu allvarligare?
 • Hade det kunna förhindras?
 • Vad kan göras för att det inte händer igen?
 • Vem ansvarar för att eventuella åtgärder vidtas?
 • Finns det några brister i rutiner gällande säkerhet?
 • Finns det instruktioner för farliga arbetsuppgifter?
 • Är arbetstagarna involverade i säkerhetsarbetet?

Säkerheten är högsta prioritet

Alla våra utbildningar utgår från att säkerhet är högsta prioritet på en arbetsplats. I vår utbildning för BAS-P/U behandlas dessa ämnen mycket mer på djupet.

Utbildning för BAS-P/U
Läs mer