5 min läsning

Okunskap kring risker med kvartsdamm

Kvartsdamm utgör en mycket allvarlig säkerhetsrisk på arbetsplatser och är anledningen till flera allvarliga sjukdomar. Samtidigt är okunskapen och ignoransen stor på arbetsplatser runt om i landet och det är viktigt att ta säkerheten på största allvar när arbete sker med kvartshaltigt material.
Okunskap kring risker med kvartsdamm

De allra flesta känner till, och är överens om, att asbest är farligt att exponeras för. Kvartsdamm är en liknande risk och har liknande påverkan på din hälsa och behöver därför hanteras med samma respekt som asbest. Trots detta har det visat sig att det blir allt vanligare att åsidosätta säkerhetsarbetet med kvartsdamm då antalet rapporterade sjukdomar kopplade till kvartsdamm stiger.

Kvartsdamm leder till allvarliga sjukdomar

Att exponeras för kvartsdamm under en lång period utgör en allvarlig hälsorisk. Kvartsdammet innehåller många väldigt små partiklar, och de allra minsta partiklarna är så små att de når ända längst ner i lungorna vid inandning. Kroppen klarar inte av att bryta ner dessa partiklar och det naturliga sättet för kroppen att skydda sig är att kapsla in partiklarna i lungornas bindväv, vilket gör att lungornas kapacitet gradvis minskar. Långtida exponering för kvartsdamm kan dessutom leda till allvarliga sjukdomar som:

  • KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
  • Stendammslunga (Även kallad silikos)
  • Lungcancer.

Ohälsa i framtiden

Sjukdomarna och hälsobesvären visar sig ofta inte förrän flera år senare, ofta upp emot 10-30 år senare. Av den anledningen är det viktigt att skydda sig varje dag, oavsett hur lite du känner att du påverkas av dammet för stunden.

Missförstånd och okunskap kring riskerna

Vad gäller riskerna med kvartsdamm har det visat sig att det finns en hel del kunskapsluckor och missförstånd. Nedanför presenterar vi en rad olika påståenden och kommenterar varför de är felaktiga.

1. "Kvartsdamm är inte farligt"

Många misstar kvartsdamm som “vanligt” och relativt ofarligt damm som kan vara lite irriterande att jobba i, men att det inte utgör en hälsorisk. Detta är en vanlig missuppfattning och faktum är att kvartsdamm är en av de farligaste substanserna som finns på en byggarbetsplats.

2. "Kvartsdamm är endast farligt vid inandning"

Kvartsdamm är som farligast vid inandning då de små partiklarna når ända ner i lungorna och kan leda till allvarliga sjukdomar som KOL, silikos och lungcancer. Men kvartsdamm utgör även andra risker och kan exempelvis orsaka irritation i ögon och på huden.

3. "Det räcker med att använda en vanlig dammsugare för att ta bort kvartsdamm"

Med tanke på hur små de farliga partiklarna är räcker det inte med en vanlig dammsugare. En stoftavskiljare med åtminstone ett HEPA 13-filter ska användas. Ett HEPA 13-filter har en avskiljningsgrad på 99.95%.

4. "Kvartsdamm är bara farligt på stora byggarbetsplatser"

Kvartsdamm är farligt oavsett hur stor arbetsplats det rör sig om och hur mycket folk som befinner sig på arbetsplatsen. Av denna anledning är det precis lika viktigt med säkerhetsarbetet på en mindre arbetsplats som på en större.

5. "Det räcker att bara använda en enkel engångsmask"

En engångsmask ger ett väldigt dåligt skydd då de minsta partiklarna kan ta sig igenom masken. Om en ansiktsmask ska användas ska den åtminstone vara utrustad med ett partikelfilter. En mask med P3-filter ger vanligtvis tillräckligt gott skydd då P3-filter klarar att avskilja 99.9% av dammet.

6. "Det är bara farligt att andas in kvartsdamm under lång tid"

All exponering för farliga kvartspartiklar utgör en risk för din hälsa, oavsett hur länge exponeringen sker. Självklart utgör en långtida exponering en allt större risk, men det är viktigt att skydda sig även för kortvariga och enstaka arbeten också.

7. "Endast personer som arbetar med kvartshaltigt material är i fara"

Det är inte enbart de personer som direkt jobbar med det kvartshaltiga materialet som är i riskzonen. Alla på arbetsplatsen är i riskzonen då dammet sprider sig om det inte finns ordentliga skyddsåtgärder som exempelvis avskärmning, luftrenare och punktutsug.

8. "Skyddsåtgärder behövs inte om det bara är enstaka tillfällen"

Skyddsåtgärder ska alltid vidtas om arbete sker med kvartshaltigt material. All exponering utgör en risk för hälsan. För ett kortvarigt arbete är det möjligt att andra skyddsåtgärder vidtas som anses lämpliga sett till arbetets art, men skyddsåtgärder i någon form ska alltid finnas.

9. "Bara rökare är i riskzonen"

Rökare anses visserligen vara mer utsatta för kvartsdamm då rökning skadar flimmerhår och andra delar av kroppens naturliga skydd. Alla som exponeras för kvartsdamm befinner sig i riskzonen, oavsett vilka sjukdomar, fysisk förmåga eller vilket hälsotillstånd man befinner sig i.

10. "Skyddsåtgärder är dyra och tidskrävande"

Visst går det att jobba snabbare och mer effektivt i stunden om man helt och hållet struntar i alla skyddsåtgärder, men inte i det långa loppet. Sjukskrivningar och personalbortfall är väldigt dyrt och i långa loppet vinner alla på att skyddsåtgärder vidtas, inte minst varje enskild individ då risken för allvarliga sjukdomar och ohälsa minskar avsevärt.

Lär dig mer om kvartsdamm i vår onlineutbildning

Vi erbjuder en onlineutbildning som helt och hållet sker på distans genom egenstudier. Lär dig allt du behöver veta för att kunna hålla dig och dina kollegor friska.

Kvartsdammsutbildning
Läs mer