5 min läsning

Ny utbildning: ADR 1.3 - Farligt gods

Idag lanserar vi vår senaste utbildning som gör dig redo att arbeta med transport av farligt gods. Alla som i sin yrkesroll är involverade i hantering eller transportering av farligt gods ska vara utbildade enligt kapitel 1.3 i den internationella bestämmelsen ADR.
Ny utbildning: ADR 1.3 - Farligt gods

ADR är ett regelverk som styr transport av farligt gods på väg och betyder “Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, vilket översatt blir “europeiskt regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg”. ADR är ett internationellt regelverk där mer än 50 länder använder dessa bestämmelser för transport av farligt gods.

Lagen om transport av farligt gods

Det finns reglerat i svensk lag vilka regler som gäller för transport av farligt gods. Detta specificeras i lagen om transport av farligt gods (2006:263). Syftet med den lagen är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Utbildningskrav

I kapitel 1.3 av ADR framgår det tydligt vilka utbildningskrav som ställs på arbetstagarna. I det kapitlet framgår det då att alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska vara utbildade för detta, där utbildningen ska bestå av följande moment:

 • Allmän utbildning: Grundläggande kunskap kring bestämmelserna i ADR
 • Funktionsspecifik utbildning: Kunskap om olika ansvarsområden, risker och skyldigheter för den specifika roll de har.
 • Säkerhetsutbildning: Kunskap kring risker och nödåtgärder vid olyckor och tillbud.

Utbildningens innehåll

Vår utbildning är omfattande för att kursdeltagaren ska lära sig så mycket som möjligt för att kunna arbeta säkert. Vi vet att det viktiga är inte att få ett snabbt och enkelt godkännande utan det som spelar roll i slutändan är hur mycket man har lärt sig. Utbildningen innehåller bland annat dessa moment:

 • Introduktion till ADR
 • Övriga regelverk och författningar
 • Roller och skyldigheter
 • Ansvarsområden
 • Klassificering av gods
 • Samhantering
 • Samlastning
 • Lättnader
 • Begränsad mängd
 • Reducerad mängd
 • Värdeberäknad mängd
 • Transportskydd
 • Märkning och etikettering
 • Transporthandlingar
 • Skyddsutrustning
 • Vid olycka eller tillbud
 • Flera delprov
 • Slutprov

Särskild utbildning krävs för förare

Denna utbildning är riktad till dig som arbetar med farligt gods i skedet för exempelvis packning, lastning och lossning, men inte för dig som förare. För att få köra transporter som är lastat med farligt gods behövs särskild utbildning och certifiering från MSB.

Lanseringserbjudande

De första två månaderna kommer vi erbjuda 25% rabatt på utbildningen. Denna rabatt kan ni använda genom att använda koden FARLIGTGODS25.

ADR 1.3 - Farligt gods
Läs mer