APV 2
Onlineutbildning / Självstudier

APV 2

Arbete på väg kan vara ett mycket riskfyllt arbete som kräver god kunskap och förståelse för att arbetet ska kunna utföras på säkrast möjliga vis. Trafikverket ställer krav på att personer som utför vägarbete eller liknande arbete intill passerande fordonstrafik har rätt kompetens. I denna utbildning får du grundkompetenser för att få utföra arbete på väg enligt Trafikverkets kompetenskrav steg 2

Giltighet
Rek. 4 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
4 995 kr
Lägg till 9 st och spara 4 995 kr
+100 kr
Logga för SBSV

Medlemmar i SBSV

Vi är medlemmar i Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser och är godkända utbildare.

Läs mer

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Utbildningens delar

Kunskapskraven för arbete på väg är uppdelade i tre olika steg. I denna utbildning kommer fokus ligga på hela steg 2, vilket innebär kompetens särskilda fordonsförare (steg 2.1), kompetens utmärkningsansvarig (steg 2.2) samt kompetens skyddsanordningsansvarig (steg 2.3). Denna utbildning ger alltså hela steg 2 för arbete på väg.

APV 2.1: Kompetens särskilda fordonsförare

Kurs som fokuserar på Rollen Särskilda fordonsförare: Förare av fordon utrustat med TMA, samt fordonsförare som utför intermittent arbete på skyddsklassade vägar, där fordonet används i det intermittenta arbetet.

 • Kunskap om krav på fordon som används i väghållningsarbete samt vikten av samspelet med andra fordon och trafikanter.
 • Kunskap om Skydds- och Varningsfordon samt TMA-skydd och dess användning.
 • Kunskap om fordonsmonterade trafikanordningar.
 • Kunskap om väghållning enligt väglagen och trafikförordningen.
 • Kunskap om vägens olika delar samt ansvar hos förare av väghållningsfordon.

APV 2.2: Kompetens Utmärkningsansvarig

Kurs som fokuserar på Rollen Umärkningsansvarig: Av arbetsgivarföreträdare utsedd vägarbetare att ansvara för utmärkningen av en arbetsplats.

 • Kunskap om rollen som utmärkningsansvarig, tillsyn och kontroll
 • Kunskap om arbetsmiljö och varselkläder
 • Kunskap i att upprätta, revidera och följa riskanalyser och arbetsberedningar
 • Kunskap om trafiksäkerhet samt vägens utformning och väglagen
 • Kunskap om olika vägarbeten och arbetstyper samt etablering, ometablering och avetablering
 • Kunskap om trafikanordningar
 • Generell kunskap om skyddsanordningar, så att tillsyn av dessa kan utföras
 • Kunskap om Trafikdirigering
 • Kunskap om fordon och fordonsutmärkning
 • Kunskap i att kvalitetssäkra och tillämpa TA-planer och ritningar
 • Kunskap i FIFA-rapportering, påverkansgrader etc.

APV 2.3: Kompetens Skyddsanordningsansvarig

Kurs som fokuserar på Rollen Skyddsanordningsansvarig: Av arbetsgivarföreträdare utsedd vägarbetare att ansvara för skyddsanordningar på en arbetsplats.

 • Kunskap om skyddsanordningar
 • Kunskap om samt kunna läsa och tolka dokumentation
 • Kunskap om längsgående skyddsanordningar och krockdämpare
 • Kunskap om tvärgående skyddsanordningar
 • Kunskap om skyddsanordningar för oskyddade trafikanter

Utbildningen är lämplig för alla

Det är starkt rekommenderat att även om du vet att du inte kommer framföra ett väghållningsfordon att du ändå besitter den teoretiska kunskapen. Att förstå hur förarna arbetar, resonerar och agerar gör att du får en bättre förståelse av helhetsbilden på arbetsplatsen. Av denna anledning är hela steg 2 lämplig för alla på ett vägarbete, oavsett vilken roll du kommer ha på platsen.

Lagar, regler, förordningar och föreskrifter

Arbetsmiljölagen, väglagen, trafikförordningen, vägmärkesförordningen, föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete och transportstyrelsens författningssamling är några olika regelverk som relaterar till arbete på väg som kommer behandlas i denna utbildning.

Enligt AML kapitel 3, 4 § ska arbetstagaren medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Enligt AFS 2001:1 7 § ska arbetsgivaren se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Enligt AFS 1999:3 40 § ska det kring förbindelseleder avsedda för motorfordon, till skydd för övriga som vistas på vägarbetsbetsplatsen, finnas antingen tillräckligt säkerhetsavstånd eller tillräckliga skyddsanordningar.

Detta är endast ett fåtal paragrafer som relaterar till arbete på väg, men det är tydligt att utbildning och kompetens krävs för att dessa ska kunna uppfyllas.

APV som onlineutbildning

Vår utbildning för APV steg 2 är idealisk att genomföra online via vår utbildningsportal. Du kan enkelt utforska kursinnehållet i din egen takt och på dina egna villkor, tack vare portalens användarvänlighet och smidighet. Oavsett vilken enhet du väljer att använda kommer utbildningen gå lika smidigt. Ta kontroll över din inlärning genom att delta i APV steg 2-kursen online och njut av flexibiliteten som erbjuds.

Giltighetstid för APV-utbildningen

Från trafikverkets håll finns det ingen tydligt definierad giltighetstid för denna utbildning. Trafikverket hänvisar till arbetsmiljölagen där det framgår att det är arbetsgivarens ansvar att göra bedömningen när kompetensen behöver förnyas. Vår generella rekommendation är att förnya denna utbildning åtminstone var fjärde år, gärna oftare än så.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected].

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Hänsyn till vägtrafik
Skydd- och säkerhetsföreskrifter
Riskhantering
Handlingar
Åtgärder för vägtrafik
Trafikanordningar
Trafikdirigering
Skyddsanordningar
Teoriprov