Framtidssäkrad enligt version 2 av TDOK 2018:0371 och version 5 av TDOK 2012:86 som träder i kraft 1 september 2024.
APV 1.1, 1.2, 1.3 & 1.4
Onlineutbildning / Självstudier

APV 1.1, 1.2, 1.3 & 1.4

Arbete på väg kan vara ett mycket riskfyllt arbete som kräver god kunskap och förståelse för att arbetet ska kunna utföras på säkrast möjliga vis. Trafikverket ställer krav på att personer som utför vägarbete eller liknande arbete intill passerande fordonstrafik har rätt kompetens. I denna utbildning får du grundkompetenser för att få utföra arbete på väg enligt Trafikverkets kompetenskrav steg 1, det vill säga nivå 1.1, 1.2 samt 1.3.

Giltighet
Rek. 5 år
Förkunskaper
Krävs inga
Utbildningsbevis
Digitalt + fysiskt
1 495 kr
Lägg till 9 st och spara 1 495 kr
+100 kr
Logga för SBSV

Medlemmar i SBSV

Vi är medlemmar i Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser och är godkända utbildare.

Läs mer

Går att registrera hos ID06

Vi är ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i ID06s databas

Läs mer

Utbildningsbevis direkt

Påbörja kurs efter köp och få utbildningsbevis direkt efter avklarat slutprov. Fysiskt utbildningsbevis skickas med posten.

Läs mer

Kursbeskrivning

Utbildningens delar

Kunskapskraven för arbete på väg är uppdelade i tre olika steg. I denna utbildning kommer fokus ligga på hela steg 1, vilket innebär allmän grundkompetens (steg 1.1), kompetens att framföra väghållningsfordon (steg 1.2) samt kompetens att utföra arbete på väg (steg 1.3). Denna utbildning ger alltså hela steg 1 för arbete på väg. Från och med 1 september 2024 tillkommer dessutom ett nytt steg, vilket är arbete på väg (steg 1.4). Vi har valt att inkludera detta steg i kursen redan nu för att hålla oss uppdaterade och i framkant med de senaste reglerna och bestämmelserna.

APV 1.1: Allmän grundkompetens

Detta steg riktar sig till samtliga personer som kommer att befinna sig på ett vägarbete, oavsett yrkesroll. Alla som beträder en arbetsplats måste ha grundläggande kunskap kring:

 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

APV 1.2: Kompetens att framföra väghållningsfordon

Det andra steget riktar sig huvudsakligen mot förare av väghållningsfordon som utöver den grundläggande kunskapen ska kunna:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert.
 • Ha kännedom om trafikförordningen.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglagen och Vägförordningen.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

APV 1.3: Kompetens att utföra arbete på väg

Slutligen, det sista steget, riktar sig till den personal som utför ett faktiskt vägarbete eller liknande arbete. Detta steg riktar sig även till de personer som arbetar som vakt eller med lotsning. Personer i dessa roller ska utöver kunskapskraven i tidigare steg även:

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om trafikförordningen, vägmärkesförordningen och dess föreskrifter.
 • Kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

APV 1.4: Kompetens att agera vakt och lots

Från och med 1 september 2024 tillförs ett nytt utbildningssteg riktat till de som arbetar som vakt eller lots. För att få kompetens som krävs enligt steg 1.4 ska kursdeltagaren dessutom:

 • Kunna trafikdirigering med vägmärken, trafiksignal eller vakt kompletterat med bom eller lots
 • Kunna krav om varselklädsel, utmärkning och positioneringsplatsens utformning
 • Kunna följa arbetsberedningar
 • Kunna hantera risker kopplat till vakt och lots
 • Kunna kraven på väntetider
 • Kunna hantera av prioriterade fordon
 • Kunna rutiner vid otillåten genomkörning eller annan riskfylld händelse

Utbildningen är lämplig för alla

Det är starkt rekommenderat att även om du vet att du inte kommer framföra ett väghållningsfordon att du ändå besitter den teoretiska kunskapen. Att förstå hur förarna arbetar, resonerar och agerar gör att du får en bättre förståelse av helhetsbilden på arbetsplatsen. Av denna anledning är hela steg 1 lämplig för alla på ett vägarbete, oavsett vilken roll du kommer ha på platsen.

Lagar, regler, förordningar och föreskrifter

Arbetsmiljölagen, väglagen, trafikförordningen, vägmärkesförordningen, föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete och transportstyrelsens författningssamling är några olika regelverk som relaterar till arbete på väg som kommer behandlas i denna utbildning.

Enligt AML kapitel 3, 4 § ska arbetstagaren medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Enligt AFS 2001:1 7 § ska arbetsgivaren se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Enligt AFS 1999:3 40 § ska det kring förbindelseleder avsedda för motorfordon, till skydd för övriga som vistas på vägarbetsbetsplatsen, finnas antingen tillräckligt säkerhetsavstånd eller tillräckliga skyddsanordningar.

Detta är endast ett fåtal paragrafer som relaterar till arbete på väg, men det är tydligt att utbildning och kompetens krävs för att dessa ska kunna uppfyllas.

APV som onlineutbildning

Vår utbildning för APV steg 1 är idealisk att genomföra online via vår utbildningsportal. Du kan enkelt utforska kursinnehållet i din egen takt och på dina egna villkor, tack vare portalens användarvänlighet och smidighet. Oavsett vilken enhet du väljer att använda kommer utbildningen gå lika smidigt. Ta kontroll över din inlärning genom att delta i APV steg 1-kursen online och njut av flexibiliteten som erbjuds.

Giltighetstid för APV-utbildningen

Från trafikverkets håll finns det ingen tydligt definierad giltighetstid för denna utbildning. Trafikverket hänvisar till arbetsmiljölagen där det framgår att det är arbetsgivarens ansvar att göra bedömningen när kompetensen behöver förnyas. Vår generella rekommendation är att förnya denna utbildning åtminstone var femte år, gärna oftare än så.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen. Vi är dessutom ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i deras databas efter slutförd kurs.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected].

Kursinnehåll

Denna kurs sammanfattas i följande områden

Allmän säkerhet vid vägarbete
Lagar och regler
Macho- och säkerhetskultur
Olycksstatistik
Roller och ansvar vid vägarbete
Vägmärken och vägmärkesförordningen
Skyddsanordningar
Väghållningsfordon
Vakt och lots
Personlig skyddsutrustning
TA-plan
Riskbedömning
Teoriprov