APV 1.1, 1.2 & 1.3

1500kr

Beskrivning

Arbete på väg kan vara ett mycket riskfyllt arbete som kräver god kunskap och förståelse för att arbetet ska kunna utföras på säkrast möjliga vis. Trafikverket ställer krav på att personer som utför vägarbete eller liknande arbete intill passerande fordonstrafik har rätt kompetens. I denna utbildning får du grundkompetenser för att få utföra arbete på väg enligt Trafikverkets kompetenskrav steg 1, det vill säga nivå 1.1, 1.2 samt 1.3.

Tillval

Utbildningsbevis

Digitalt och fysiskt utbildningsbevis hemskickat på posten.

Ingår

ID06-registrering

Registrering av resultatet i ID06 kompetensdatabas.

+100kr

Antal kurser

APV 1.1, 1.2 & 1.3

Utbildningens delar

Kunskapskraven för arbete på väg är uppdelade i tre olika steg. I denna utbildning kommer fokus ligga på hela steg 1, vilket innebär allmän grundkompetens (steg 1.1), kompetens att framföra väghållningsfordon (steg 1.2) samt kompetens att utföra arbete på väg (steg 1.3). Denna utbildning ger alltså hela steg 1 för arbete på väg.

APV 1.1: Allmän grundkompetens

Detta steg riktar sig till samtliga personer som kommer att befinna sig på ett vägarbete, oavsett yrkesroll. Alla som beträder en arbetsplats måste ha grundläggande kunskap kring:

 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

APV 1.2: Kompetens att framföra väghållningsfordon

Det andra steget riktar sig huvudsakligen mot förare av väghållningsfordon som utöver den grundläggande kunskapen ska kunna:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert.
 • Ha kännedom om trafikförordningen.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglagen och Vägförordningen.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

APV 1.3: Kompetens att utföra arbete på väg

Slutligen, det sista steget, riktar sig till den personal som utför ett faktiskt vägarbete eller liknande arbete. Detta steg riktar sig även till de personer som arbetar som vakt eller med lotsning. Personer i dessa roller ska utöver kunskapskraven i tidigare steg även:

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om trafikförordningen, vägmärkesförordningen och dess föreskrifter.
 • Kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

Utbildningen är lämplig för alla

Det är starkt rekommenderat att även om du vet att du inte kommer framföra ett väghållningsfordon att du ändå besitter den teoretiska kunskapen. Att förstå hur förarna arbetar, resonerar och agerar gör att du får en bättre förståelse av helhetsbilden på arbetsplatsen. Av denna anledning är hela steg 1 lämplig för alla på ett vägarbete, oavsett vilken roll du kommer ha på platsen.

Utbildningens uppbyggnad

Denna utbildning täcker upp stegen för APV 1.1-1.3 genom att i utbildningsmaterialet behandla följande punkter:

 • Allmän säkerhet vid vägarbete
 • Lagar och regler
 • Macho- och säkerhetskultur
 • Olycksstatistik
 • Roller och ansvar vid vägarbete
 • Vägmärken och vägmärkesförordningen
 • Skyddsanordningar
 • Väghållningsfordon
 • Vakt och lots
 • Personlig skyddsutrustning
 • TA-plan
 • Riskbedömning
 • Teoriprov

Lagar, regler, förordningar och föreskrifter

Arbetsmiljölagen, väglagen, trafikförordningen, vägmärkesförordningen, föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete och transportstyrelsens författningssamling är några olika regelverk som relaterar till arbete på väg som kommer behandlas i denna utbildning.

Enligt AML kapitel 3, 4 § ska arbetstagaren medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Enligt AFS 2001:1 7 § ska arbetsgivaren se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Enligt AFS 1999:3 40 § ska det kring förbindelseleder avsedda för motorfordon, till skydd för övriga som vistas på vägarbetsbetsplatsen, finnas antingen tillräckligt säkerhetsavstånd eller tillräckliga skyddsanordningar.

Detta är endast ett fåtal paragrafer som relaterar till arbete på väg, men det är tydligt att utbildning och kompetens krävs för att dessa ska kunna uppfyllas.

APV som onlineutbildning

Vår utbildning för APV steg 1 är idealisk att genomföra online via vår utbildningsportal. Du kan enkelt utforska kursinnehållet i din egen takt och på dina egna villkor, tack vare portalens användarvänlighet och smidighet. Oavsett vilken enhet du väljer att använda kommer utbildningen gå lika smidigt. Ta kontroll över din inlärning genom att delta i APV steg 1-kursen online och njut av flexibiliteten som erbjuds.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningsbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen. Vi är dessutom ackrediterad ID06-registrator så det finns möjlighet att få sitt resultat registrerat i deras databas efter slutförd kurs.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected].

Information

Giltig i 18 månader
Inga förkunskaper krävs
Kan registreras hos ID06
Stöd kan sökas hos AFA
Detta är en kravutbildning
Utbildningen sker online
Pengarna tillbaka vid missnöje

Kursplan

Ladda ner kursplan
APV 1.1, 1.2 & 1.3Standard x 1st
1500 krex. moms