BAS-P & BAS-U

2400kr

Beskrivning

Enligt arbetsmiljölagen är det ett krav att alla som verkar som antingen byggarbetsmiljösamordnare i planering- och projekteringsskedet (BAS-P) eller utförandeskedet (BAS-U) har de kunskaper och den kompetens som krävs. I vår kurs för BAS-P/U lär du dig allt som är viktigt för att kunna fullfölja dina arbetsuppgifter som någon av dessa roller.

Tillval

Utbildningsbevis

Digitalt och fysiskt utbildningsbevis hemskickat på posten.

Ingår

ID06-registrering

Registrering av resultatet i ID06 kompetensdatabas.

+100kr

Antal kurser

BAS-P & BAS-U

Kursbeskrivning

Sedan 2009 kräver arbetsmiljölagen att det vid varje byggnads- och anläggningsarbete utses en byggarbetsmiljösamordnare för projektering och planering (BAS-P) samt en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U). Lagen säger även att de personer som verkar i dessa roller ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som uppgiften kräver. Denna kurs ger dig de kunskaper som krävs för att verka som både BAS-P och/eller BAS-U.

BAS-P

Kort sammanfattat är uppgifterna för BAS-P att samordna arbetsmiljöfrågor som uppkommer under planerings- och projekteringsskedet. Detta görs genom att sammanställa underlag och riskbedömningar från de olika projektörerna och se till att arbetsmiljön håller så hög nivå som möjligt. BAS-P är även ansvarig för att ta fram en arbetsmiljöplan som visar på hur arbetsmiljöarbetet utförs på platsen samt vilka risker som finns och vilka åtgärder som vidtagits för att minimera dessa risker. BAS-P är alltså den person som ser till att arbetsmiljön hela tiden beaktas i planerings- och projekteringsskedet. Rollen omfattar även att beakta servicemöjligheter och arbetsmiljö för de som kommer arbeta efter det att byggnads- eller anläggningsarbetet är avslutat, det vill säga i bruksskedet.

BAS-U

När projektet övergår från projektering och planering till utförande tar BAS-U över efter BAS-P. Kort sagt ansvarar BAS-U för arbetsmiljön i praktiken. BAS-U ska se till att alla på arbetsplatsen följer arbetsmiljöplanen, att samtliga har rätt utbildning för det arbete de utför, att maskiner på arbetsplatsen är besiktigade och har de rätta tillstånden, att arbeten som utförs parallellt samordnas så det inte utgör risker för varandra samt mycket mer. BAS-U ansvarar dessutom för att hålla arbetsmiljöplanen uppdaterad och aktuell, ifall ändringar skett eller om nya risker har identifierats.

Övriga roller

I kursen behandlas även övriga rollers ansvar som byggherre, arbetsgivare, skyddsombud, skyddskommitté samt arbetstagarnas ansvar. Vi skapar oss en helhetsbild över vem som har ansvar i vilka situationer och vad som är viktigt att tänka på för varje roll.

Arbetsmiljö

I grund och botten är detta en kurs om arbetsmiljö. Syftet med BAS-P och BAS-U är att arbeta för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö under planerings-, utförande- samt bruksskedet. Arbetsmiljön är det absolut viktigaste på en arbetsplats för att förebygga ohälsa och olyckor, vilket innebär att god kunskap och förståelse i ämnet är av största vikt. En god arbetsmiljö byggs tillsammans av samtliga på arbetsplatsen.

Kursens underlag

Kursen är uppbyggd enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer för utbildning av byggarbetsmiljösamordnare. Varje kapitel baserar sig på en eller flera föreskrifter relaterat till det ämne som avhandlas. De mest centrala föreskrifterna är byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1993:3), arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) samt Arbetsmiljölagen.

Vem kursen riktar sig till

Denna utbildning riktar sig huvudsakligen till de personer som ska verka som BAS-P/U. Utbildningen är även lämplig för alla personer i en arbetsledande roll inom byggindustrin för att få en bättre förståelse om arbetsmiljö, arbetsmiljöansvar och olika roller som verkar på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

Förenklat kan kursens innehåll sammanfattas i följande punkter:

 • Ansvar för BAS-P respektive BAS-U
 • Olycksstatistik
 • Generell kunskap om arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Riskbedömning
 • Arbetsmiljöplan
 • Arbetsmiljöansvar
 • Säkerhetskultur
 • Medicinska kontroller
 • Om olyckan inträffar
 • Teoriprov

Risker och åtgärder

Utöver de ovan nämnda punkter behandlas även en rad föreskrifter mer kopplat till risker och åtgärder. Bland annat får du kunskap i följande områden:

 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Ställningar
 • Fallskydd
 • Asbest
 • Kvarts- och stendamm
 • Buller
 • Vibrationer
 • Säkra lyft
 • Belastningsergonomi

Onlineutbildning för BAS-P/U

Vår kurs görs online i vår användarvänliga och pedagogiska utbildningsportal. Utbildningsportalen är anpassad för alla olika typer av enheter och kursen går precis lika bra att göra på telefonen som på datorn eller en surfplatta. Utbildningsportalen sparar dessutom dina framsteg och kommer ihåg var du senast var när du slutade, så du behöver inte göra hela kursen vid ett tillfälle utan kan göra den när det passar dig. Det finns ingen tidsbegränsning för dig att genomföra kursen på.

Utbildningsbevis

Efter avslutad kurs utfärdas ett fysiskt utbildningbevis som skickas hem till kursdeltagaren via post. Dessutom utfärdas ett digitalt utbildningsbevis som går att se och ladda ned från kursportalen.

Demo och frågor

Vill du testa utbildningsplattformen innan du genomför ditt köp? Har du ytterligare frågor eller funderingar? Behöver du komma i kontakt med oss av annan anledning? Maila oss på [email protected]

Information

Giltig i 5 år
Inga förkunskaper krävs
Kan registreras hos ID06
Stöd kan sökas hos AFA
Detta är en kravutbildning
Utbildningen sker online
Pengarna tillbaka vid missnöje

Kursplan

Ladda ner kursplan
BAS-P & BAS-UStandard x 1st
2400 krex. moms