5 min läsning

Tio steg till ett lyckat ställningsarbete

Att lyckas med ställningsarbete är inte lätt och kräver god kunskap och planering. Vi har sammanställt en lista över saker vi anser är viktiga för att lyckas.
Tio steg till ett lyckat ställningsarbete

Mycket arbete inom byggbranschen kräver ställningar för att kunna utföra arbetet på ett ergonomiskt och effektivt sätt. Att lyckas med arbetet är inte helt enkelt och det finns en rad saker att ha i åtanke för att arbetet ska bli lyckat och kunna utföras på ett säkert sätt. Vi har sammanställt en lista över saker vi anser är viktigt för att ge bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

1. Rätt utbildning

Utbildning innebär kunskap, och kunskap är vägen till säkra arbetsplatser. Att montera en ställning felaktigt kan få förödande konsekvenser och är därför är det oerhört viktigt att samtliga involverade i ställningsmonteringen har rätt kunskap. Du som anställd har ett moraliskt ansvar att försäkra dig om att du har rätt kunskaper för att klara av det uppdrag du ska ta dig an och du som arbetsgivare har ett legalt ansvar att se till att dina anställda har korrekt utbildning och rätt kunskaper för det arbete som ska utföras.

2. Rätt ställningstyp

Att välja rätt typ av ställning för rätt typ av arbete kan vara en svår uppgift och att svara på vilken ställning som är rätt i olika fall är en svår fråga att svara på. Det behövs ordentlig planering där de olika ställningstypernas för- och nackdelar ställs emot varandra och jämförs noggrant i varje enskilt fall. Arbetssituationer kan vara liknande mellan olika projekt, men det finns alltid faktorer som skiljer sig och dessa ska tas hänsyn till. Ordentlig planering innan arbetet påbörjas är nyckeln till säkerhet.

Bland annat bör följande punkter reflekteras kring för att kunna besluta vilken ställningstyp som är den rätta för varje enskilt projekt:

  • Vilken storlek av ställning behövs
  • Vilken typ av material är mest lämpligt
  • Vilken lastklass behöver ställningen ha
  • Hur och var ska ställningen förankras
  • Vilka tillträdesleder ska användas och var ska de finnas
  • Vilken typ av fallskydd behövs för god säkerhet
  • Är den valda ställningen tillräckligt stabil
  • Kan arbete ske på ett ergonomiskt sätt på den valda ställningen
  • Måste särskild hänsyn tas till något i området som kräver exempelvis avspärrning eller skyddstak

3. Kontinuerlig kontroll

Ställningen ska innan överlämning och arbetets början kontrolleras att den är ordentligt monterad och uppfyller alla krav, detta görs med en korrekt egenkontroll. Det är även viktigt att fortlöpande kontrollera ställningen så att den inte ändrats eller att komponenter har slitits ut under arbetets gång och riskerar att brista. Genom kontinuerliga kontroller av ställningens skick kan olyckor förhindras innan de sker.

4. Ordentligt fallskydd

Enligt arbetsföreskrifterna är det krav att ha fallskydd om höjden där arbetet utförs överstiger 2 meter (eller om särskild risk föreligger). I första hand ska kollektivt fallskydd prioriteras, vilket oftast innebär skyddsräcken när det gäller ställningar. Kom ihåg att fallskydd behövs även under montering av ställning, så det behövs alltid antingen temporärt skyddsräcke eller personligt fallskydd vid montering av nästa överliggande nivå av ställningen. Fallolyckor är dessvärre vanliga och konsekvenserna av ett fall är ofta väldigt allvarliga.

5. Respektera lagar och regler

Regler, lagar, föreskrifter och direktiv tas fram av en anledning: att öka säkerheten på arbetsplatsen. De krav som arbetsmiljöverket ställer på er som monterar byggställningar ska därför såklart alltid följas - inga undantag får göras! En vanlig olycksorsak är just ignorans av regler och lagar samt en oförsiktighet där man inte tar dessa på fullt allvar.

6. Respektera de risker som finns

I planeringsstadiet ska, som alltid, en riskanalys göras där samtliga risker med det tänkta arbetet ska identifieras och dessa risker ska sedan minimeras, eller i bästa fall helt elimineras. Delta i arbetet med riskanalysen, var noga insatt i den och ha alltid i åtanke vilka risker som finns och hur du kan se till att dessa risker enbart förblir risker, och inte orsak till en olycka.

7. Läs och följ monteringsanvisningar

Med allmän ställningsutbildning 2-9 meter får du montera ställningar som följer en given monteringsinstruktion och får inte avvika från denna. Detta är oerhört viktigt då spirlaster och dimensionering är beräknat på de exempel som finns i monteringsanvisningarna och avvikelser från dessa kan få väldigt allvarliga konsekvenser. För att få göra avvikanden från monteringsanvisningarna krävs en högre utbildningsgrad än allmän ställningsutbildning.

8. Ta hänsyn till väder och vind

Miljön arbetet sker i har en stor påverkan på säkerheten. Exempelvis kan regn, snö och is leda till halt underlag och risk för halka. Snö som faller på ställningen kan utsätta ställningen för större laster än vad som var tänkt. Vind utsätter alltid ställningen för vindkrafter, oavsett om den är inklädd eller ej. Ta hänsyn till detta och kom ihåg att en inklädd ställning utsätts för väldigt stora vindlaster.

9. Bra kommunikation

Bra kommunikation mellan samtliga inblandade är en framgångsfaktor. Exempelvis handlar detta om kommunikationen mellan arbetsledare, BAS-P/U, ställningsmontörer, projektets hantverkare och andra som kan tänkas vara involverade i arbetet med eller från en ställning. Ställningsmontörer ska tydligt kommunicera ställningens egenskaper, det ska tydligt kommuniceras när en ställning är under uppbyggnad och inte får beträdas, det ska tydligt kommuniceras vilken lastklass och maxantalet bomlag som får belastas och så vidare. För all form av kommunikation från montering till demontering är det viktig att den är rak och tydlig, vare sig det gäller muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation eller skyltning. Ett gott samarbete och bra kommunikation mellan alla inblandade leder till en säkrare arbetsplats.

10. Våga fråga

Ingen vet allt, och att ställa frågor är ett sätt att lära sig. Fråga någon kunnig eller kolla upp osäkerheter i bruksanvisningen snarare än att göra ett antagande. Bättre att ställa en dum fråga än att inte fråga och förbli dum. Vi lär oss genom att vara nyfikna och fråga saker. Detta samtidigt som vi ökar sannolikheten för att vi får en arbetsplats utan olyckor.

Slutord

Givetvis är arbetet med ställningsmontering mer komplext än vad som framgår i denna artikel. Dock anser vi att följande tio punkter är tio generella tips som lägger en god grund för en arbetsplats med hög säkerhet och förhoppningsvis få olyckor.

Låt oss lära dig

Vi erbjuder i dagsläget Allmän ställningsutbildning 2-9 meter och vill gärna dela med oss av våra kunskaper till dig.

Ställningsutbildning 2-9 meter
Läs mer